Čo je hlavná podstata brain based koučingu?

Neurokoučing /brain based koučing/ je zameraný na bežných jednotlivcov, či manažérov s cieľom zlepšenia vzťahu k sebe samému, zefektívnenia komunikácie, vedenia ľudí, vzťahu k spoločnosti,  k rodine, ale i spôsobu ako pracovať so svojimi vlastnosťami (prirodzené vlastnosti tvoria prirodzenú podstatu človeka – temperament). V značnej miere je neurokoučing zameraný na sebapoznanie a sebarozvoj,  pretože celé okolie je do istej miery práve odrazom jednotlivca. 

Neurokoučing = veda pre praktickú, účinnú a bežnú každodennú, ale aj rozvojovú takisto náročnú komunikáciu. Napomáha trvalým, pozitívnym zmenám zvyšovaním kvality myslenia.

Naša rola je facilitovať, resp. niečo umožňovať, pričom zameranie je práve na zmenu – pozitívnu zmenu.

Toto všetko rieši myšlienku porozumenia mozgu s cieľom zlepšiť myslenie seba samého a druhých. Náš cieľ je pomáhať ľuďom myslieť lepšie, a nie im hovoriť, čo majú robiť.

Metóda Brain Based Koučingu sa opiera o 5 základných pilierov, a to

 • modernú neurovedu
 • pozitívnu psychológiu
 • systémové teórie
 • teória zmeny
 • teória učenia

V rámci koučovania pôjdeme vždy podľa týchto princípov Brain Based Koučovania

najlepšie sa vždy učíme, keď prichádzame sami na vlastné odpovede, a tu využijeme prvú oblasť, a to sebariadené učenie. Koučovanie neznamená hľadanie príčiny problému. Budeme sa zameriavať výsostne na riešenie. Ako je všeobecne známe, ľudia podávajú najlepšie výkony, keď sú postavení pred náročnú a zložitú úlohu, takže rátajte s náročnosťou. Ide o náročnosť, ktorá vám dá možnosť nových, pre vás správnych nových zápisov v mozgu. Dôležitou súčasťou a to nielen v koučovaní je pozitívna väzba. Jednak vždy posiluje naše nové zápisy v mozgu, všetko to, čo sa darí a pomáha nám posúvať sa správnym smerom ďalej. V koučovacích sedeniach sa budeme vždy držať štruktúry. A to z jedného hlavného dôvodu, umožní vám sústrediť svoju pozornosť na svoje myslenie miesto toho, aby ste sa zaoberali tým, čo bude ďalej nasledovať.

vyberte si svoj DRUH koučingu

2 základné druhy Brain Based Koučingu

transakčný koučing

rýchle efektívne riešenia a rozhodnutia za krátky čas /2-4 sedenia/ – rieši “čo chcete”, “ako to chcete”, “aký zdroj, postup, akciu použijete” – výsledok je rýchla efektívna zmena, pravdepodobne nie dlhodobá.

Prihláste sa na free konzultáciu …

  transformačný koučing

  hlbší a komplexnejší brain based koučing, pracuje s hodnotami, postojmi a hlbším zmyslom – cieľom je zosúladiť priority, ciele s vnútornými hodnotami, výsledky sú trvalejšie, dochádza k zmene postoja a častokrát aj k zmene návykov a určite k zmene myslenia. Trvanie je 12 sedení, 3 alebo 6 mesiacov.

  Prihláste sa na free konzultáciu …